Δήμος Καστοριάς: Πρόσκληση για συγκρότηση Συμβουλίου Μεταναστών

Posted by : Mr. Blog | 23 Μαΐ 2015 | Published in

Δήμος Καστοριάς: Πρόσκληση για συγκρότηση Συμβουλίου Μεταναστών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών» ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών αποτελούνται από πέντε έως έντεκα μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Ως  μέλη ορίζονται:

  • Δημοτικοί Σύμβουλοι
  • Εκπρόσωποι φορέων μεταναστών ,εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο Δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.
Ο Δήμος Καστοριάς καλεί μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στη διοικητική του περιφέρεια, καθώς και Κοινωνικούς φορείς που αναπτύσσουν δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών, να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 30 Μαϊου 2015 στο αρμόδιο Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου Καστοριάς, σχετικό έγγραφο, ή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dkast1@otenet.gr, προκειμένου να γίνει εντός της προβλεπομένης προθεσμίας, η συγκρότηση του «Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών».
Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Γεώργιος Παπαδόπουλος