1ο ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 27 Ιουλίου, Κορυτσά, ΑΛΒΑΝΙΑ

Posted by : Mr. Blog | 22 Ιουλ 2015 | Published in

Το έργο INACT με μια ματιά
Το έργο INACT υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013 για την περίοδο Μάρτιος 2014-Φεβρουάριος 2016. 
Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν (a) το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Επικεφαλής Εταίρος), (β)
το Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσάς, (γ) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, (δ) το ΕΒΕ Καστοριάς και (ε) το Πανεπιστήμιο “FAN S. NOLI” Κορυτσάς.
Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη εργαλείων και στην αξιοποίηση συνεργιών που θα διευκολύνουν και θα ενισχύουν τη διασυνοριακή εταιρικότητα μεταξύ των θεσμών που ασκούν πολιτικές και των επιχειρηματικών, ερευνητικών και κοινωνικών δρώντων στις συνοριακές περιφέρειες Ελλάδας και Ελλάδας, ενεργοποιώντας και συντονίζοντας τους τοπικούς πόρους μακροπρόθεσμα μέσα από μια προσέγγιση «από τα κάτω προς τα πάνω». 

Όλα τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσα από ένα στοχευμένο Σχέδιο Δράσης για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της διασυνοριακής περιοχής. Ο βασικός αυτός στόχος συνοδεύεται από μια σειρά δράσεων όπως η δημιουργία ενός Διασυνοριακού Ψηφιακού Επιχειρηματικού Πάρκου, την προώθηση μιας στρατηγικής «επώνυμων τόπων» και «επώνυμων προϊόντων», την εισαγωγή νέων εργαλείων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και την εφαρμογή πιλοτικών δράσεων. Η νέα αυτή προσέγγιση διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των βασικών δρώντων  αναμένεται να δώσει ώθηση στην επιχειρηματικότητα και τις τοπικές δυναμικές μέσα από μια ολοκληρωμένη θεώρηση.

Η βασική ιδέα πίσω από τη διοργάνωση του ΦΟΡΟΥΜ

Η προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας απαιτεί τον συντονισμό μεταξύ των βασικών δρώντων, καθαρών στόχων και επεξεργασμένων σχεδίων δράσης που να διασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Το Διασυνοριακό ΦΟΡΟΥΜ για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη στοχεύει στην δημιουργία ενός «διασυνοριακού οχήματος» μεταξύ των δρώντων για την βέλτιστη αξιοποίηση των τοπικών πόρων, την προώθηση διασυνοριακών επιχειρηματικών ιδεών, βελτιώνοντας την καινοτομία και την κατανόηση κοινών προβλημάτων μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Το μοντέλο του «Τετραπλού Έλικα»
Μεθοδολογικά η υλοποίηση του ΦΟΡΟΥΜ υλοποιείται μέσα από την προσέγγιση του «Τετραπλού Έλικα» (Open Innovation 2.0 – OI2). Ο «Τετραπλός Έλικας» αποτελεί ένα νέο μοντέλο κοινωνικής καινοτομίας όπου: 
Ο Δημόσιος Τομέας (Κράτος, Τοπικές & Περιφερειακές Αρχές) 
(β) Η Αγορά (Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια) 
(γ) Πανεπιστήμια (Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ)  
(δ) Κοινωνία Πολιτών (ΜΚΟ, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης)  

εργάζονται από κοινού για το μέλλον οδηγώντας σε διαρθρωτικές αλλαγές πέρα από το φάσμα που θα μπορούσε ο οργανισμός ή το άτομο να πετύχει από μόνος του. Με άλλα λόγια, πρόκειται για αρχές ολοκληρωμένης συνεργασίας, δημιουργίας αξιών από κοινού και καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος καινοτομίας. 
Ερωτήσεις-κλειδιά που θα τεθούν ως πλαίσιο στους συμμετέχοντες στο ΦΟΡΟΥΜ:
Δημόσιος Τομέας (Κράτος, περιφέρειες, δήμοι)
Σε ποιο βαθμό η εγγύτητα στα σύνορα έχει αξιοποιηθεί επαρκώς προς όφελος της συνεργασίας και της ανάπτυξης; 
Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι (εάν υπάρχουν) από τη διασυνοριακή συνεργασία; Οι τοπικοί και περιφερειακοί δρώντες έχουν διεκδικήσει το πλεονέκτημα της δικτύωσης;
Ποιες είναι οι αναγκαίες συνθήκες και μέσα από ποια κανάλια η διασυνοριακή συνεργασία μπορεί να καταστεί βιώσιμη;
Ποια είναι τα κύρια θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που χαρακτηρίζουν τις διασυνοριακές σχέσεις; Ποια είναι η κυρίαρχη ατζέντα της συνεργασίας και ποιοι είναι αυτοί που αναλαμβάνουν συνήθως τις πρωτοβουλίες; 
Σε ποιο βαθμό η κατάσταση μέχρι σήμερα μας επιτρέπει να μιλάμε για μια περιοχή με διασυνοριακή ταυτότητα και έναν τόπο με διασυνοριακή αναγνωρισιμότητα (cross border brand place);
Πως η αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών πολιτικών θα μπορούσε να βελτιωθεί;
Πως ο δημόσιος τομέας θα μπορούσε να αξιοποιήσει περαιτέρω τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις στις συνοριακές περιφέρειες;
Επιχειρηματικός Τομέας 
Σε ποιες περιοχές/τομείς/τύπους και πως η διασυνοριακή επιχειρηματική συνεργασία θα μπορούσε να ενισχυθεί;
Σε ποιο βαθμό η ανάπτυξη ενός κοινού διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος είναι εφικτή;
Μέσα από ποια κανάλια και μηχανισμούς οι ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής θα μπορούσαν να υποστηριχθούν;
Σε ποιο βαθμό ο αγροτικός και αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί μια θετική πρόκληση που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από κοινού;
Σε ποιο βαθμό η καλή εξειδίκευση σε ενεργειακά θέματα αντιπροσωπεύει ένα πλεονέκτημα που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη στην περιοχή;
Σε ποια έκταση ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα σε ορεινές και λιμνιαίες περιοχές αποτελούν μια θετική πρόκληση που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από κοινού;

(Γ) Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Κέντρα
Σε ποιους τομείς και με ποιον τρόπο η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητικών δομών θα μπορούσε να τονώσει την διασυνοριακή περιοχή;
Με ποιους τρόπους και μέσα από ποια κανάλια η διασύνδεση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας με την διασυνοριακή οικονομία θα μπορούσε να ενισχυθεί;

(Δ) Κοινωνία των Πολιτών/Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Σε ποιο βαθμό η εγγύτητα στα σύνορα ασκεί σημαντική επίδραση στη ζωή των απλών ανθρώπων;
Ποιος είναι και ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην ενίσχυση της ιδέας της διασυνοριακής συνεργασίας;
Ποιες είναι οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που αλληλεπιδρούν με εταίρους στην άλλη πλευρά των συνόρων και υποστηρίζουν ενεργά την ιδέα της συνεργασίας;
Πως θα μπορούσαν οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών να προωθήσουν κοινά σχέδια μεταξύ των δύο περιοχών;
Πως η κοινή πολιτιστική, φυσική, ιστορική και αρχαιολογική κληρονομιά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από κοινού;
Πως η παρουσία σημαντικών εθνικών πάρκων και προστατευόμενων περιοχών θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από κοινού;


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INACT, έχουμε την τιμή να σας καλέσουμε να λάβετε μέρος στις εργασίες του 1ου Διασυνοριακό ΦΟΡΟΥΜ για την Επιχειρηματικότητα & την Ανάπτυξη της διασυνοριακής ζώνης Ελλάδας-Αλβανίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουλίου 2015, στο Πανεπιστήμιο Fan S. Noli, Faculty of Social & Natural Sciences, Ruga “Nen Tereza”,στην Κορυτσά της Αλβανίας.

Το ΦΟΡΟΥΜ διοργανώνεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ¨τετραπλού έλικα», δίνοντας μια μοναδική ευκαιρία να έρθουν από κοινού σε ένα τραπέζι  (a) o Δημόσιος τομέας (β) Αγορά (γ) Πανεπιστήμια και (δ) Κοινωνία των Πολιτών/ΜΜΕ από τις δύο πλευρές των συνόρων ως ένα «όχημα» διασυνοριακής συνεργασίας.  

Συνημμένα σας αποστέλλουμε (a) την Ατζέντα του ΦΟΡΟΥΜ, (β) κάποιες χρήσιμες πληροφορίες συνοδευόμενες από ερωτήσεις-κλειδιά και (γ) κάποιες πρακτικές οδηγίες για την τοποθεσία που θα λάβει χώρα το ΦΟΡΟΥΜ.

Ευελπιστώντας ότι θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε θετικά στην πρόσκληση συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες του ΦΟΡΟΥΜ, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.Με εκτίμηση

Καθ. Irena Nikaj
Επικεφαλής 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κορυτσάς
Kαθ. Γιώργος Πετράκος
INACT Επιστημονικός Συντονιστής
Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


INACT: 
AN INTEGRATED APPROACH FOR PROMOTING 
CROSS-BORDER BUSINESS AND DEVELOPMENT

GREECE-ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-20131st Multi Stakeholder 
Forum 
for Business and DevelopmentΑτζέντα Εργασιών Forum 

27 Ιουλίου, 2015


Κορυτσά, Αλβανία  


1st Multi Stakeholder Forum 
for Business and Development

27 Ιουλίου, 2015, Κορυτσά, ΑΛΒΑΝΙΑ

Τόπος Εκδήλωσης: Πανεπιστήμιο Κορυτσάς Fan S. Noli, Faculty of Social & Natural Sciences, Ruga “Nen Tereza”, Korce, Albania

ΑΤΖΕΝΤΑ FORUM

  11.00 – 11.15
Προσέλευση - Εγγραφή


Προεδρείο:  Καθ. Irena Nikaj
11.15 –11.20
Επίσημη υποδοχή από την επικεφαλής της Περιφέρειας Κορυτσάς

Dr. Irena Nikaj
11.20 –11.30
Χαιρετισμοί από Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας & ΕΒΕ Καστοριάς

Θεόδωρος Καρυπίδης, Περ/χης / Χαράλαμπος Καραταγλίδης, Πρόεδρος
11.30 –11.40
Άνοιγμα εργασιών από τον επικεφαλής του έργου INACT 

Καθ. Γιώργος Πετράκος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
11.40 – 11.50
Θέτοντας το πλαίσιο και τις ερωτήσεις-κλειδιά του FORUM

Δρ. Λευτέρης Τοπάλογλου
11.50 – 12.00
Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας πεδίου στη διασυνοριακή περιοχή

Τάνια Γιαννέλη


Συντονιστής:  Καθ. Γιώργος Πετράκος
1ος Έλικας:
Δημόσιος Τομέας


12.00 – 13.00
Εκπρόσωποι κεντρικού Κράτους, Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών  

Εκπρόσωποι φορέων δημόσιου ενδιαφέροντος


Συντονιστής:  Καθ. Γιάννης Μπακούρος
2ος  Έλικας:
Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Ιδρύματα


13.00 – 14.00
Εκπρόσωποι ΑΕΙ & ΑΤΕΙ

Εκπρόσωποι Ερευνητικών Κέντρων & Ινστιτούτων


14.00 - 15.00
Γεύμα 
Συντονιστής: Καθ. Irena Nikaj 
3rd  Έλικας:
Αγορά & Επιχειρήσεις


15.00 -16.00
Εκπρόσωποι Επιχειρηματικής Κοινότητας


Συντονιστής: Καθ.  Ardi Cerava
4th Έλικας:
Κοινωνία των Πολιτών & Media


16.00 -17.00
Εκπρόσωποι ΜΚΟ & Εμπειρογνώμονες

Εκπρόσωποι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης


Συντονισμός & Συμπεράσματα: Καθ. Γιώργος Πετράκος
17.00 -18.00
Σύνθεση & Συμπεράσματα

Κλείσιμο