ΚΑΣΤΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Posted by : Mr. Blog | 26 Μαρ 2014 | Published in

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Κάπνισμα - Θεώρηση βιβλίου αναφοράς του Ν.3868/2010 
Η τήρησή του απαιτείται σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  και στις αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου.
Το « Βιβλίο Αναφοράς » για την
εφαρμογή του αρθ. 17 του Ν. 3868/2010» πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 2 της αριθ. 104720/2010 Κ.Υ.Α. ειδικότερα: Η αρίθμηση του Βιβλίου Αναφοράς (100φυλλο με χοντρό εξώφυλλο) γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήματος και η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή (Δήμο Καστοριάς), χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ∆OΥ, η Ταχ. ∆/νση και ο αριθμός άδειας λειτουργίας. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δήμο Καστοριάς)  κατά τη θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς, είναι: φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος και μία μηδενική ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
Η μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου») συνεπάγεται δε, πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α΄ της Κ.Υ.Α. 
Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία «δήλωσης» της απώλειας του Βιβλίου στην αδειοδοτούσα αρχή με Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599. Η μη δήλωση της απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς στην αδειοδοτούσα αρχή αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση, («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου»), συνεπάγεται δε, πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α΄ της Κ.Υ.Α. Μετά την έγγραφη και αιτιολογημένη μείωση ή διαγραφή του προστίμου από τον προαναφερόμενο Υπηρεσιακό Προϊστάμενο, τα ελεγκτικά όργανα οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά το Βιβλίο Αναφοράς της επιχείρησης. (Υπ.Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης Γ.Π.120995/30.09.2010)
                                                          
     Καστοριά  24 Φεβρουαρίου 2014
                                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

                                                           ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ